Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky na strane jednej a spoločnosťou Inviton, s.r.o.,  Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO 47 420 537   , zapísanou na obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v odd. Sro, vložke č. 92334/B


1. Úvodné ustanovenia a definície pojmov

1.1. Inviton
, s.r.o. na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek, uzatvorenej s usporiadateľom podujatia alebo prijatím VOP pre usporiadateľa, sprostredkúva - zabezpečuje distribúciu a predaj vstupeniek na podujatie, a to prostredníctvom vlastného predajného a rezervačného portálu Inviton.

1.2. Podujatie
Podujatie je verejné predstavenie, podujatie, koncert alebo spoločenská akcia kultúrneho alebo športového charakteru, na ktoré sa prostredníctvom systému Inviton predávajú vstupenky a ktoré organizuje alebo usporadúva usporiadateľ.

1.3. Usporiadateľ
Usporiadateľ je subjekt, organizácia alebo zariadenie usporadúvajúce, prevádzkujúce alebo organizujúce Podujatia, resp. sprostredkovávajúce ich konanie (napr. divadlo, koncert, kino), a ktoré je so spoločnosťou Inviton, s.r.o. v zmluvnom vzťahu umožňujúcom spoločnosti Inviton, s.r.o. sprostredkovanie predaja vstupeniek na Podujatia a výkon s tým súvisiacich činností na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek.

 

1.4. Predajné miesto
Predajným miestom je centrála spoločnosti Inviton, s.r.o., Nové ZáhradyI.č.11,82105 Bratislava

1.5. Vstupenka
Vstupenka je potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za jednorazový poplatok (spravidla jednorazový) vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť.. Po opustení miesta konania Podujatia je Vstupenka neplatná, s výnimkou Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní. Vstupenka neslúži pre Majiteľa vstupenky ako doklad slúži fakúra, ktorú si môže Majiteľ vstupenky vygenerovať a vytlačiť po prihlásení v sekcii „Moje Vstupenky“.

1.6. Majiteľ vstupenky
Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku  v systéme Inviton prostredníctvom internetovej stránky  www.inviton.sk . Majiteľ vstupenky nesmie Vstupenku ďalej ponúkať na predaj. Majiteľ vstupenky dáva bez akýchkoľvek nárokov Usporiadateľom a tretím osobám súhlas na zhotovenie a zverejnenie akejkoľvek formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu), zhotoveného primeraným spôsobom na Podujatí alebo v súvislosti s ním na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

1.7. Čiarový kód resp.QR je jedinečný kód skladajúci sa z čiernych a bielych políčok so zakódovanou informáciou o Vstupenke. Platnosť Vstupenky sa overuje pomocou QR čítačky v mobilnom telefóne alebo v inom zariadení. Po overení platnosti Vstupenky sa Vstupenka zneplatní (deaktivuje).

 

 


2. DRUHY VSTUPENIEK

2.1. Klasická papierová vstupenka s ochrannými prvkami
Klasická vstupenka, vystavená doručená Majiteľovi Vstupenky kuriérom alebo poštou po úhrade ceny Vstupenky v plnej výške, musí obsahovať:

 1. názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, cenu Vstupenky a označenie zakúpeného miesta na Podujatí, číslo predaja
 
 2. v pravej časti úplný, jedinečný čiarový kód a súhrn údajov, ktoré sa nachádzajú na Vstupenke
 3. označenie a daňové údaje Usporiadateľa Podujatia

2.2. InvitonCARD
Elektronická bezkontaktová čipová karta, ktorá jej Majiteľovi umožní vstup na Podujatie na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny Vstupenky v plnej výške.

2.3. InvitonMobApp
Mobilná aplikácia pre operačné systémy IOS, Android a Windows Phone. Priamo v aplikácii mobilného telefónu zobrazený QR kódu umožňuje vstup na Podujatie. Majiteľa vstupenky na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny Vstupenky v plnej výške.

2.4. Klasická vstupenka bez ochranných prvkov
Distribúcia Vstupeniek, a to vlastnou tlačou Vstupenky na kancelársky hárok A4 výlučne prostredníctvom laserovej tlačiarne na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny Vstupenky v plnej výške.
Vlastná vytlačená Vstupenka musí obsahovať:

 1. názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, cenu Vstupenky a označenie zakúpeného miesta na Podujatí
 2.  úplný, jedinečný čiarový kód 
 3. označenie a daňové údaje Usporiadateľa podujatia3 ZMLUVNÝ VZŤAH

3.1. Inviton, s.r.o. na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek uzatvorenej s Usporiadateľom zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj Vstupeniek na Podujatia v prospech Usporiadateľa a zároveň v mene Usporiadateľa prijíma od záujemcov finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupeniek. Uhradením ceny Vstupenky, t.j. zakúpením Vstupenky na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky
www.inviton.sk   vstupuje Majiteľ vstupenky do právneho vzťahu priamo s konkrétnym Usporiadateľom vybraného Podujatia. Informácie o Podujatiach sú uverejnené na internetovej stránke  www.inviton.sk . Informácie o Usporiadateľoch sú uverejnené na internetovej stránke  www.inviton.sk , ak Usporiadatelia súhlasili s ich uverejnením. Obchodné meno Usporiadateľa bude poskytnuté na predajných miestach kedykoľvek na požiadanie.

3.2. Inviton, s.r.o. neručí za zmenu Podujatia. Inviton, s.r.o. nie je povinný prevádzať kontroly na jednotlivých Podujatiach, neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za Podujatia, zmeny počas predaja Vstupeniek a prípadné zmeny v organizácii Podujatí. Právny vzťah medzi Usporiadateľom Podujatia a Majiteľom vstupenky upravujú platné obchodné podmienky daného Podujatia, pokyny Usporiadateľa, usporiadateľskej služby a prevádzkový poriadok Podujatia.

3.3. Inviton, s.r.o. nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií o Podujatiach zverejnených na
www.inviton.sk , poskytnutých zo strany Usporiadateľov Podujatí. Pokiaľ má Inviton, s.r.o. informácie od Usporiadateľov o zrušení alebo zmene Podujatia, oznámi ich Majiteľovi vstupenky prostredníctvom webového portálu www.inviton.sk


4. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY

4.1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou tzv. permanentky, t.j. Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní. Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, stráca Vstupenka (s výnimkou permanentky) platnosť.

4.2. Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na Podujatiach. Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie Usporiadateľa, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti. Majiteľ vstupenky sa kúpou a využitím Vstupenky stáva zmluvným partnerom Usporiadateľa daného Podujatia.

4.3. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej ihneď po úhrade ceny Vstupenky a jej obdržaní v mobilnej aplikácii Inviton alebo vytlačení Vstupenky vlastnou tlačou a prípadné vady bezodkladne reklamovať podľa bodu 9 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

4.4. Majiteľ vstupenky je povinný si Vstupenku (klasickú vstupenku) starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbalé používanie sa považuje okolnosť, kedy sa Vstupenky bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba.

4.5. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie vstupenky je zakázané.

4.6. Inviton, s.r.o. odporúča Majiteľom vstupeniek informovať sa o prípadných zmenách súvisiacich s Podujatím, na ktoré bola Vstupenka zakúpená, vrátane prípadného zrušenia Podujatia, a to na internetovej stránke 
www.inviton.sk   .

4.7. Predložením vstupenky pri vstupe na Podujatie vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s  pokynmi Usporiadateľa v mieste konania Podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.


5. ROZSAH SLUŽIEB, ZMENA ROZSAHU SLUŽIEB

5.1. Služby ponúkané na Podujatiach nie sú službami spoločnosti Inviton, s.r.o. Pre jednotlivé Podujatia platia VŠEOBECNÉ POKYNY USPORIADATEĽA daného Podujatia.

5.2. K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich a pod. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného Podujatia, je Usporiadateľ povinný prostredníctvom internetovej stránky 
www.inviton.sk , informovať Majiteľov vstupeniek a záujemcov o vstupenky o zmene, zrušení, náhradnom termíne Podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny Vstupenky, ak sa Podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín Podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.).

5.3. Pri ZMENE v Podujatí – znížení rozsahu poskytovaných služieb, ak Usporiadateľ neurčí inak, sa finančné prostriedky predstavujúce časť ceny Vstupenky alebo cenu Vstupenky, a to v rozsahu určenom Usporiadateľom, vracajú po uskutočnení Podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia časti vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky 
www.inviton.sk , alebo formou elektronickej pošty na emailovú adresu majiteľa vstupenky , .

5.4. Predajca NEZODPOVEDÁ za ZMENU alebo ZRUŠENIE podujatia zo strany Usporiadateľa. Ak Usporiadateľ informuje Predajcu o zmene alebo zrušení Podujatia, Predajca informuje Majiteľov Vstupeniek o postupe a spôsobe vrátenia ceny za Vstupenky na Stránke alebo formou elektronickej pošty. Ak podľa oznamu bude cena za Vstupenku vrátená prostredníctvom Predajcu, Majiteľ vstupenky zašle žiadosť o vrátenie vstupného formou e-mailovej správy na adresu info@inviton.sk alebo v písomnej forme na adresu sídla Predajcu. K žiadosti o vrátenie kúpnej ceny je potrebné doložiť relevantný doklad o úhrade na účet spoločnosti Predajcu (napr. bankový výpis), číslo Vstupenky a číslo účtu, na ktoré Majiteľ žiada vrátiť peniaze za Vstupenku. Predajca môže vrátiť cenu za Vstupenku iba po dohode s Usporiadateľom. V prípade, ak podľa oznamu vydaného Usporiadateľom alebo Predajcom na základe dohody s Usporiadateľom bude cena za Vstupenku vrátená priamo Usporiadateľom, zašle Majiteľ Vstupenky žiadosť o vrátenie ceny za Vstupenku priamo na adresu Usporiadateľa uvedenú v oznámení o zmene/zrušení Podujatia. Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie Vstupenky a pod.) sa neposkytuje.

6. REZERVÁCIA VSTUPENIEK

Záujemca si môže zarezervovať Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky 
www.inviton.sk . 

6.1. 
Registrácia ,  Prihlásenie ,   Rezervácia vstupeniek 

6.2. Vstupenka je rezervovaná 15 minút od pridania do Košíka. Ak záujemca v tejto dobe nezrealizuje platbu, Vstupenka sa automaticky vymaže z Košíka a vráti sa do predaja

6.3.  V „Košíku“ má záujemca možnosť zmazať, pridať alebo odobraťVstupenky. Následne je potrebné potvrdiť súhlas s VOP.

Rezervovanie vstupeniek je možné realizovať výlučne osobne (manuálne), prostredníctvom vlastnej registrácie. Použitie akýchkoľvek automatizovaných systémov, resp. funkcií na vykonanie rezervácií vstupeniek, resp. na označovanie miest je zakázané. Takéto automatické rezervácie budú bez upozornenia zrušené a používateľom, prostredníctvom registrácií ktorých boli tieto automatické rezervácie vytvorené, bude zablokovaný prístup na 
www.inviton.sk

 

.

6.4. Nie je možné žiadať vrátenie vstupného za Majiteľom vstupenky nevyužitú Vstupenku.

6.5. V prípade zrušenia Podujatia budete informovaný prostredníctvom internetovej stránky  www.inviton.sk ,kde bude podrobne opísaný postup vrátenia vstupného ako aj miest a kontaktov, prostredníctvom ktorých bude vrátenie vstupného prebiehať.


7. PLATBA ZA VSTUPENKY
Záujemca si môže zaplatiť Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky  www.inviton.sk, 7.1.  Registrácia ,  Prihlásenie Platba za vstupenky

7.2. Cenu rezervovaných, resp. vybraných Vstupeniek je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

7.2.1. Platobnou kartou prostredníctvom siete internet systémom 24-pay. Môžete zaplatiť kartami VISA a EUROCARD/MASTERCARD. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.

7.2.2. Internetbankingom prostredníctvom banky, v ktorej máte vedený účet a jej logo sa nachádza na internetovej stránke, na ktorej dokončujete rezerváciu Vstupenky.

7.2.3. Na predpis platby/faktúru, pričom pre tento prípad, ak je predpis/faktúra uhradená prevodom z účtu, je možné Vstupenky rezervovať najneskôr v lehote do 10 dní pred konaním Podujatia. Bližšie informácie na info@inviton.sk .


7.3. V prípadoch platby podľa bodu 7.2.1. a 7.2.2. budú finančné prostriedky predstavujúce cenu rezervovaných Vstupeniek stiahnuté z vášho účtu ihneď po potvrdení úhrady.


8. DODACIE PODMIENKY

8.1. Po zrealizovaní a potvrdení platby je záujemca presmerovaný späť na internetovú stránku 
www.inviton.sk a zakúpené Vstupenky nájdete v časti „Moje vstupenky“. Vstupenky sú zároveň odoslané na e-mail Majiteľa.

 

8.2.2. Majiteľ si môže Vstupenku stiahnuť vo formáte .pdf, vytlačiť. Vstupenku po prihlásení nájdete vo svojej mobilnej aplikácii Inviton v sekcii „Moje vstupenky“  


8.3. Spoločnosť Inviton, s.r.o. sa zaväzuje:
bezodkladne informovať Majiteľov vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky  www.inviton.sk   o všetkých zmenách, ktoré sa pri jednotlivých Podujatiach vyskytli, o ktorých je Inviton, s.r.o. zo strany jednotlivých Usporiadateľov informovaný.

8.4. Majiteľ Vstupenky sa zaväzuje uviesť všetky spoločnosťou Inviton, s.r.o. a Usporiadateľom požadované údaje úplne a pravdivo

8.5. Spoločnosť Inviton, s.r.o. nenesie zodpovednosť za zmenu alebo zrušenie Podujatia zo strany Usporiadateľa, pričom v tomto prípade bude na internetovej stránke www.inviton.sk , uvedený spôsob vrátenia zaplateného vstupného zo strany Usporiadateľa


9. STRATA, KRÁDEŽ, POŠKODENIE VSTUPENKY

9.1. Pri strate alebo krádeži Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť spoločnosti Inviton, s.r.o.V prípade, ak je možné potvrdiť vlastníka danej Vstupenky spoločnosť Inviton, s.r.o. po konzultácii s Usporiadateľom a jeho výslovnom schválení, vystaví Majiteľovi vstupenky, po vyplnení čestného prehlásenia, za manipulačný poplatok vo výške 2,- EUR novú, náhradnú Vstupenku, príp. potvrdenie, ktoré bude oprávňovať Majiteľa vstupenky k vstupu na Podujatie, na ktoré bola stratená/ukradnutá Vstupenka zakúpená.


10. REKLAMAČNÝ PORIADOK
    

10.1. V prípade, ak zakúpená Vstupenka obsahuje vady (t.j. nie sú na nej uvedené údaje podľa bodu 2. týchto Všeobecných obchodných podmienok, resp. obsahuje chybné údaje, je vystavená na iné ako Majiteľom vstupenky rezervované Podujatie a pod.), je Majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u spoločnosti Inviton, s.r.o. reklamovať na  adresu  reklamacie@inviton.sk   alebo písomnej reklamácie formou poštovej zásielky na adresu Inviton, s.r.o., Nové Záhrady I. č.11, 821 05  Bratislava.


10.2. V prípade reklamácie vád Vstupenky prostredníctvom e-mailu alebo pošty spoločnosť Inviton, s.r.o. v lehote do 3 pracovných dní od obdržania zašle Majiteľovi vstupenky rovnakou formou (e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky) vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu Podujatia navrhne Majiteľovi vstupenky spôsob odstránenia vád Vstupenky (zašle novú Vstupenku,aktualizuje QR kód v mobilnej aplikácii Inviton , umožní Majiteľovi vstupenky vytlačiť si novú Vstupenku. Reklamácia vád nebude uznaná po uskutočnení Podujatia, prípadne po jeho zrušení.

10.4. Stratu, krádež alebo poškodenie Vstupenky je povinný Majiteľ vstupenky oznámiť spoločnosti Inviton, s.r.o. zaslaním e-mailovej správy na adresu 
info@inviton.sk   alebo písomného oznámenia formou poštovej zásielky na adresu Inviton, s.r.o., Nové Záhrady I. č.11, 821 05  Bratislava.

10.5. V prípade zmeny alebo zrušenia Podujatia je Majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na internetovej stránke 
www.inviton.sk . V prípade, ak podľa oznamu bude vstupné vrátené priamo Usporiadateľom, zašle Majiteľ vstupenky žiadosť o vrátenie vstupného priamo na adresu Usporiadateľa uvedenú v oznámení.


10.6. Inviton, s.r.o. nezodpovedá za Usporiadateľa ani za Podujatie, zmluvný vzťah je uzatvorený medzi Usporiadateľom a držiteľom Vstupenky, ktorý je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok, pokyny Usporiadateľa a usporiadateľskej služby. V prípade zrušenia/zmeny Podujatia nemá Majiteľ vstupenky nárok na vrátenie ceny za služby vykonané spoločnosťou Inviton, s.r.o. spojené s dodaním vstupenky(bankové poplatby,poštovné). Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.) sa neposkytuje.

10.7. Pri strate alebo krádeži Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný riadiť sa bodom 9.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok. 

10.8. Zakúpené Vstupenky nie je možné vrátiť ani vymeniť za iné Vstupenky alebo za hotovosť, okrem prípadu uvedeného v odseku 5.4

10.9. Od kúpnej zmluvy uzatvorenej s Predajcom majiteľ Vstupenky nemá právo odstúpiť v zmysle § 7 ods. 6 písm. k) ZoOS (poskytovanie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času) ak to podmienky organizátora neuvádzajú inak


11. OCHRANA DÁT, OSOBNÝCH ÚDAJOV
    

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Úvodné ustanovenie : Majiteľ vstupenky, ako dotknutá osoba, poskytol spoločnosti Inviton, s.r.o. (pri registrácii do systému Inviton ) a Usporiadateľovi (a pri zadávaní údajov v súvislosti s kúpou Vstupenky) jeden alebo viaceré svoje osobné údaje (ďalej len „Osobné údaje“). Spoločnosť Inviton, s.r.o., je v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), vo vzťahu k Osobným údajom poskytnutým spoločnosti Inviton, s.r.o. pri registrácii do systému Inviton , prevádzkovateľom v zmysle § 5 písm. o) Zákona a, vo vzťahu k Osobným údajom poskytnutým Usporiadateľovi pri zadávaní údajov v súvislosti s kúpou Vstupenky, sprostredkovateľom v zmysle § 5 písm. p) Zákona.


2. Informačná povinnosť:  V súvislosti so získavaním a spracovaním Osobných údajov poskytuje spoločnosť Inviton, s.r.o. Majiteľovi vstupenky, ako dotknutej osobe, nasledovné informácie:

 

2.1 Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľov : Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľov, čiže spoločnosti Inviton, s.r.o. a Usporiadateľa sú uvedené v záhlaví týchto Všeobecných obchodných podmienok. Majiteľ vstupenky môže prevádzkovateľov zároveň kontaktovať na e-mailovej adrese: privacy@inviton.eu .

 

2.2  Kategórie spracúvaných osobných údajov: Spoločnosť Inviton, s.r.o. môže spracúvať jednu alebo viaceré nasledovné kategórie osobných údajov:

·          Osobné identifikačné a kontaktné údaje : napríklad meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo občianskeho preukazu, dátum narodenia, rodné číslo.

·          Údaje napomáhajúce príprave Podujatia : napríklad stravovacie intolerancie (napríklad laktózová, lepková alebo histamínová intolerancia, vegetariánstvo alebo vegánstvo), pokiaľ je súčasťou podujatia tiež príprava stravovania pre Majiteľa vstupenky, vek, dosiahnuté vzdelanie, akademický titul a iné údaje, pokiaľ sú pre prípravu Podujatia nápomocné.

·          Zmluvné údaje : napríklad obsah zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Inviton, s.r.o. alebo s Usporiadateľom.

·          Platobné informácie : napríklad číslo bankového účtu, údaje o počte a výške zrealizovaných platieb voči Usporiadateľovi.

·          Údaje o vzájomnej komunikácii : napríklad obsah vzájomnej písomnej alebo e-mailovej korešpondencie, internetové dátové prenosy a IP adresa.

·          Prístupové práva : napríklad prístupové práva k rezervačnému portálu Inviton.

 

 

2.3 Účel spracúvania osobných údajov : Spoločnosť Inviton, s.r.o. môže spracúvať osobné údaje za jedným alebo viacerými z nasledovných účelov (pri jednotlivých účeloch je vždy uvedený jeden alebo viaceré právne základy spracúvania osobných údajov na uvedený účel):

 

·          Plnenie zmluvy : osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvných záväzkov strán zo zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou Inviton, s.r.o. a Majiteľom vstupenky a zo zmluvného vzťahu medzi Usporiadateľom a Majiteľom Vstupenky a ich prípadné vymáhanie.

Právny základ:

§   uzatvorená zmluva; § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

§   oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej osoby na splnení zmluvných záväzkov; § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.

 

·          Dane a účtovníctvo : osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie povinností spoločnosti Inviton, s.r.o. alebo Usporiadateľa vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov upravujúcich daňové alebo poplatkové povinnosti a vedenie účtovníctva.

Právny základ:

§   osobitný predpis; § 13 ods. 1 písm. c) Zákona,

§   oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej osoby na splnení zákonných povinností; § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.

 

·          Dodržanie zákona: osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie iných povinností spoločnosti Inviton s.r.o. alebo Usporiadateľa vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov.

Právny základ:

§   osobitný predpis; § 13 ods. 1 písm. c) Zákona.

 

Právny základ:

§   oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej osoby na zefektívnení a rozšírení svojho predmetu činnosti; § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

§   súhlas dotknutej osoby; § 13 ods. 1 písm. a) Zákona.

 

2.4 Kategórie príjemcov : Usporiadateľ a spoločnosť Inviton, s.r.o. môže osobné údaje poskytnúť jednej alebo viacerým z nasledovných kategórií príjemcov:

 

·          Zamestnanci Usporiadateľa a spoločnosti Inviton s.r.o. , pokiaľ ich Usporiadateľ alebo spoločnosť Inviton, s.r.o. poverí spracúvaním osobných údajov; takýchto zamestnanci budú zaviazaný povinnosťou mlčanlivosti.

 

·          Členovia orgánov a spoločníci Usporiadateľa a spoločnosti Inviton, s.r.o. v rozsahu v akom povinnosť poskytnúť im osobné údaje stanovujú príslušné právne predpisy; takýto členovia orgánov a spoločníci budú zaviazaný povinnosťou mlčanlivosti.

 

·          Zmluvný dodávatelia Usporiadateľa a spoločnosti Inviton, s.r.o. pokiaľ ich Usporiadateľ alebo spoločnosť Inviton, s.r.o. poverí spracúvaním osobných údajov nevyhnutným na výkon svojich činností, okrem samotnej spoločnosti Inviton, s.r.o. poverenej Usporiadateľom, najmä zmluvný dodávatelia zabezpečujúci vedenie účtovníctva, právne poradenstvo, obsluhu a vývoj softwarov predajného a rezervačného portálu Inviton a zabezpečenie platieb za Vstupenky; takýto dodávatelia budú zaviazaný povinnosťou mlčanlivosti.

 

2.4 Kritériá určenia doby uchovávania osobných údajov : Osobné údaje budú uchovávané na obmedzený čas budú vymazané v momente, kedy bude naplnený účel, na ktorý sú uchovávané. V prípade účelu, ktorým je plnenie zmluvy to znamená, že budú uchovávané do úplného splnenia všetkých zmluvných záväzkov alebo do premlčania práv z nesplnených záväzkov. V prípade účelu, ktorým je dane a účtovníctvo alebo dodržanie zákona, budú uchovávané do úplného splnenia všetkých zákonných povinností alebo do uplynutia premlčacích lehôt na uplatnenie zákonných sankcií. V prípade účelu, ktorým sú marketingové alebo rozvojové účely až do pominutia účelnosti uchovávania osobných údajov na tieto účely (právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely tým nie je dotknuté; po jeho odvolaní budú príslušné osobné údaje vymazané).

 

2.5 Informačná povinnosť o právach dotknutej osoby :

 

·          Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby : Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

a) účele spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f) práve podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov,

g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

 

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Toto právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

 

 

·          Právo na opravu osobných údajov : Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

·          Právo na vymazanie osobných údajov (alebo aj právo byť zabudnutý) : Dotknutá osoba má právo žiadať o výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

 

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu,

d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

 

Právo na vymazanie osobných údajov sa neuplatňuje v niekoľkých Zákonom osobitne vymedzených prípadoch (§ 23 ods. 4 Zákona).

 

·          Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov : Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

 

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

·          Právo na presnosť osobných údajov : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby a

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Uplatnením práva na presnosť osobných údajov nie je dotknuté právo na výmaz.

 

·          Právo namietať spracúvanie osobných údajov : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie (vrátane súvisiaceho profilovania). Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

 

·          Právo odvolať súhlas : Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby , má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

 

V zmysel týchto Všeobecných obchodný podmienok môže dotknutá osoba zároveň odvolať súhlas zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu privacy@inviton.eu , z e-mailu však musí byť zrejmé, súhlas s poskytnutím ktorých osobných údajov sa odvoláva a na aké účely.

 

·          Právo podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov (ďalej len „Úrad“): Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania pred úradom na ochranu osobných údajov pre ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť, či došlo k porušeniu práv dotknutých osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.

 

3 Povinnosti Majiteľa vstupeniek ako dotknutej osoby : Majiteľ vstupeniek ako dotknutá osoba je povinný poskytnúť iba pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je majiteľ vstupeniek povinný zmenu bezodkladne oznámiť na e-mailovej adrese: privacy@inviton.eu .